Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Výzva č. 108 – Pilotní rozšíření konceptu Housing First

Radi  bychom vás informovali, že v rámci Operačního programu zaměstnanost byla vyhlášena avizovaná výzva č. 108 – Pilotní rozšíření konceptu Housing First (Bydlení především).

Žádosti o podporu je možné předkládat od 4. 1. 2019 od 8:00 do 31. 5. 2019 do 12:00. Délka trvání projektů je 24-36 měsíců. Oprávněnými žadateli jsou obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace. Projekty lze realizovat na celém území ČR mimo území hlavního města Prahy. Doporučené datum zahájení realizace je od 1. 7. 2019. Projekt musí zahájit svoji realizaci nejpozději v měsíci červenci 2020 při délce trvání 24 měsíců.

Podání žádosti o podporu je podmíněno předchozí povinnou konzultací a vytvořením návrhu realizace programu Housing First. Pro účely konzultace zpracuje zájemce návrh realizace programu ve stanové struktuře. Zájemce zašle zpracovaný návrh na e-mailovou adresu: vyzva108_bydleni@mpsv.czDoporučujeme žadatelům účastnit se seminářů k výzvě. Informace o seminářích jsou uveřejňovány na portálu www.esfcr.cz.

Výstupem konzultace bude zpracovaný tzv. Kontrolní list – Záznam o konzultaci – naplnění principů Housing First (vzor záznamu je uveden v příloze č. 4 viz Kapitola 11 výzvy). Záznam o konzultaci musí být podepsán konzultantem. Kopii záznamu žadatel přiloží jako povinnou přílohu k žádosti o podporu. Návrhy ke konzultaci lze v rámci výzvy zasílat v termínu do 1. 4. 2019. Konzultace budou probíhat v termínu do 1. 5. 2019.

Návrh realizace programu Housing First musí obsahovat základní definiční znaky přístupu HF (8 principů):

 1. Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy
 2. Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb
 3. Oddělení bydlení a podpory
 4. Zaměření na zotavení (vč. komunitní integrace a desegregace)
 5. Harm reduction
 6. Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení
 7. Flexibilní podpora tak dlouho jak je potřeba
 8. Housing First je určeno pro ty nejohroženější, přednostně pro ty s potřebou komplexní podpory

Principy a základní vodítka pro aplikaci přístupu Housing First jsou uvedeny v Příloze č. 1 Výzvy. Zde jsou uvedena i kritéria jako min. 70 % bytů mimo SVL, praktické oddělení podpory správy bytu od sociální práce, nájemní smlouva min. na 1 rok, resp. u první smlouvy na 6 měsíců, aby alespoň 60 % účastníků programu mělo možnost nastěhovat se do bytu nejpozději do 3 měsíců od přijetí do programu, nájemní smlouva není podmíněná plněním individuálního plánu, do projektu bude poskytnuta podpora min. 5 domácnostem, max. 2 projektové byty mohou být v 1 domě atd.

Velmi zajímavá je i možnost financovat z projektu pracovní pozice kromě sociálních pracovníků i správce plateb, bytu, specializované služby typu psychoterapeutické či adiktologické podpory, soc. realitní zprostředkovatele apod. Do přímých nákladů na zaměstnance patří v rámci této výzvy vždy následující pracovní pozice:

 1. Koordinátor programu
 2. Metodik pro práce s cílovou skupinou (či garant sociální práce)
 3. Klíčový pracovník (sociální pracovník)
 4. Expert/experti se specializací podle potřeb cílové skupiny – klientů programu HF

Do přímých nákladů na zaměstnance lze dále zařadit následující pracovní pozice:

 1. Case manager (či případový sociální pracovník) – v případě, kdy příjemcem projektu je obec
 2. Peer pracovník
 3. Pracovník v sociálních službách
 4. Pracovník pro výběr cílové skupiny v území
 5. Sociální realitní zprostředkovatel
 6. Pracovník podpory při správě bytu
 7. Pracovník pro správu plateb

 Další náklady jsou pak počítány paušálně jako 40 % z personálních nákladů výše uvedených pozic.

Finanční alokace je 150.000.000 korun. Míra ex ante podpory je pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace 95 % (EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %) a pro NNO (EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0 %). Minimální výše způsobilých výdajů je 1 milion Kč, maximální 15 milionů Kč a „vzhledem k zaměření výzvy na podporu přístupu Housing First a pilotnímu charakteru podporovaných aktivit se u této výzvy nepředpokládá naplnění prvků veřejné podpory de minimis“ (viz str. 5 Výzvy).

Veškeré další informace včetně formy konzultací a požadované podoby programu Housing First naleznete zde https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):

Mgr. Iva Hlaváčková: iva.hlavackova@mpsv.cz, 221 922 066

Ing. Tereza Vávrová: tereza.vavrova@mpsv.cz, 221 922 153.

 

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Web: www.socialnibydleni.mpsv.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování

poštovní adresa: Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

 

Konzultace (po předchozí domluvě)

pondělí             12 -16 hodin

středa                9 -13 hodin

pátek                 9 -13 hodin

 

tel.:                   +420 778 455 761

e-mail:              socialni.bydleni@mpsv.cz

pracoviště:       Na Maninách 876/7 170 00 Praha 7

Sdílejte: