Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Prohlášení 11. Všeoborové konference NNO

11. Všeoborová konference NNO, konaná ve dnech 6. – 7. 11. 2019 v Praze, vyzývá Vládu ČR a Parlament ČR k těmto krokům:

 1. Začněte pracovat na systémové změně financování veřejných služeb, která by zaručila:
  a) Rovnost mezi všemi poskytovateli veřejně prospěšných služeb v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací, tj. bez ohledu na jejich právní formu.
  b) Oddělení finančních zdrojů pro sociální služby od státního rozpočtu přechodem na výkonový systém, který by umožnil víceleté smlouvy např. ve formě veřejných zakázek.
  c) Přehodnocení poskytování finančních prostředků státu prostřednictvím krajů; to vedlo jen ke zvýšení administrativní zátěže a nerovnosti mezi 14 samostatnými systémy rozdělování těchto prostředků, mnohde také k nízké transparentnosti kvůli politickým vlivům.
  d) Vzájemnou kompatibilitu zdravotních, sociálních a vzdělávacích služeb, které dosud existují ve zcela rozdílných systémech a znemožňují poskytovat občanům služby v potřebné šíři.
  e) Odstranění pro veřejné služby nesmyslné povinnosti 30% kofinancování z vlastních zdrojů, které v praxi dopadá pouze na NNO.
  f) Zrušení principu de minimis pro veřejně prospěšné služby u evropských dotací
 2. Zabývejte se analýzou současné i budoucí potřeby objemu veřejně prospěšných služeb a jejich nákladů v souvislosti s demografickým vývojem. Měla by obsahovat:
  a) Porovnání jednotkových nákladů u neziskových a příspěvkových organizací dle jednotlivých typů služeb.
  b) Vyčíslení prostředků, kolik neziskové organizace poskytováním služeb státnímu rozpočtu ušetří, protože paušální poukazování na celkový objem současných dotací a jejich snižování v rámci tzv. úsporných opatření ohrožuje celý systém.
  c) Hledání úspor zejména v razantním snížení byrokracie, která zatěžuje jak veřejnou správu, tak poskytovatele služeb. Objem nezbytných administrativních nákladů v souvislosti s dotačním financováním vzrostl v posledních letech několikanásobně, vyvolal nárůst počtu zaměstnanců na resortech, v krajských samosprávách i na straně NNO, které ale nemají na tuto činnost volné finanční prostředky.
 3. Nezneužívejte nízké úrovně znalostí občanů o práci a financování NNO k paušálním a populistickým útokům na celý neziskový sektor. Vystavujete tak kvalifikované a obětavé zaměstnance NNO, kteří pracují v nesmírně obtížných podmínkách za podprůměrné mzdy, dalšímu snižování prestiže jejich profese i osobnímu napadání. Pokud bude vámi vyvolaná atmosféra dále pokračovat, nebude mít za pár let kdo tyto služby poskytovat.
 4. Podpořte přirozené síťování neziskového sektoru zdola na oborovém i územním principu tak, aby střešní organizace mohly do 2 let řádně fungovat jako partneři parlamentu, vlády, krajských samospráv i statutárních měst. V řadě jiných oblastí ekonomického a společenského života tito partneři existují (svazy, odbory, komory apod.) a jsou plně respektováni. V neziskovém sektoru jsou existence a plnohodnotné fungování střešních organizací limitovány finančními zdroji. Jejich členy jsou NNO, které samy obvykle bojují o vlastní finanční přežití a nemohou si na rozdíl od ziskových právnických osob relevantní zastoupení svých zájmů samy financovat. Systémová podpora střešních NNO je plně v souladu s principy subsidiarity a participace, proto je také v západních evropských demokraciích zcela obvyklá.

Prohlášení ke stažení

Sdílejte: