Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Kulatý stůl s veřejnou správou „Finanční mechanismy EHP/Norska 2014 – 2021 v České republice“

Kulatý stůl 6. 3. 2018 v sídle Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (ANNO), Senovážné nám. 24, 10:00 – 12:00

Téma: Finanční mechanismy EHP/Norska 2014-2021 v České republice

Kulatého stolu se zúčastnili: Ing. Šárka Sovová (Ministerstvo financí) a Ing. Lenka Šlitrová (Ministerstvo financí), Ing. Jiří Rudolf (UNO OK), Mgr. Milena Sedláčková, DiS. (Svaz tělesně postižených v ČR, Brno), Miroslava Ptáčková (Svaz tělesně postižených v ČR), Bc. Zdeněk Tarant (ANNO ÚK), Tomáš Dvořák (Asociace pro mezinárodní otázky), Mgr. Zbyněk Koukolík (ANNO ČR), Bc. Lucie Šilhavíková (ANNO ČR), Mgr. Jan Vocel (ANNO ČR), Ing. Bc. Ivan Noveský (Asociace finanční a občanské gramotnosti, z.s.).

Ing. Šárka Sovová a Ing. Lenka Šlitrová z Ministerstva financí (MF) přednesly aktuální informace k programovému období EHP a Norských fondů 2014-2021 a představily programy poskytující finanční pomoc:

 • Základní informace o podpoře projektů, které jsou zaměřeny především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici.
 • Kladen větší důraz na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti.
 • Možnosti pro bilaterální projekty.
 • Probíhají jednání se zástupci Norska, zprostředkovatelů programů, MF je zprostředkovatel, kontaktní místo, národní koordinátor, finalizují se návrhy programů, které budou předloženy donorům.
 • Posilování bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a donorskými státy.
 • Vyhlášení prvních výzev proběhne v roce 2019.
 • Projekty musí být ukončeny do 30. dubna 2024.

Předloženo 11 programů, uvedeny hlavní oblasti zájmu:

 • Výzkum: výměna zkušeností, aplikovaný výzkum
 • Vzdělávání: stipendia pro studenty, odborné vzdělávání a příprava a podnikavost mladých lidí
 • Zdraví: podpora dětské psychiatrie, pacientských organizací, antibakteriální rezistence
 • Kultura: podnikání v oblasti kultury, kulturní dědictví, živé umění
 • Občanská společnost: posílení občanské společnosti, postavení zranitelných skupin
 • Řádná správa věcí veřejných: předem definované projekty, uvažuje se o 4 projektech veřejné správy, spolupráce českých a norských obcí měst
 • Globální fond na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu: posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a veřejnými orgány, podpora důstojné práce
 • Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu: monitoring ekosystémů
 • Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí: roztříštěný program, oblast lidských práv a boj proti diskriminaci a extremismu na národní úrovni
 • Spravedlnost: nápravná zařízení a vazba, účinnost a účelnost soudního systému, posílení právního státu
 • Vnitřní věci: prevence a vyšetřování trestné činnosti, mezinárodní policejní spolupráce a boj proti trestné činnosti, výcvikové středisko pro Policii ČR, projekty Ministerstva vnitra

Každý program se dále rozpracovává, definuje se jeho zaměření. Programy „Občanská společnost“ a „Globální fond na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu“ administruje Kancelář finančních mechanismů v Bruselu. Uskuteční se „Stakeholder Consultation Meeting“, možnost přizvání ANNO. Norové neměli dobré zkušenosti v Maďarsku. Na webu Ministerstva financí bude uveřejněno oznámení, že byl vybrán zprostředkovatel. Spolufinancování se liší podle typu instituce: nestátní neziskové organizace mohou získat až 90 %.

Ing. Jiří Rudolf: Na co konkrétně by se měly peníze použít, podmínky a parametry spolufinancování.
Odpověď zástupců MF: MF je národní koordinátor a donoři připravují rámec, prioritní sektory a programové oblasti. Je to asi 23 oblastí. Musejí se oslovit relevantní rezorty, instituce, Úřad vlády ČR, které mají na starost konkrétní agendu.
Ing. Jiří Rudolf: Lepší by bylo uvést max. 3 oblasti, do kterých se zacílí.
Odpověď zástupců MF: To byla i představa MF. Norské fondy mají být komplementární a mají doplňovat finanční zdroje tam, kde chybí.
Ing. Jiří Rudolf: Evropské peníze pro neziskové organizace jsou relativně nevhodné, jde o vysoké částky, aby byly smysluplné. Je složitá administrativa. Neziskové organizace potřebují čerpat nižší finanční částky, z evropských peněz se nedají čerpat.
Odpověď zástupců MF: Donoři chtějí, aby vznikl samostatný fond pro NNO.
Bc. Zdeněk Tarant: Doba splatnosti těchto fondů není vhodná pro neziskový sektor. Negativní zkušenosti z čerpání peněz z Norských fondů (zateplení školy, rekonstrukce gymnázia). Kritika způsobu realizace, splatnost, obtížná komunikace.
Tomáš Dvořák: Žádali o dotaci z Norských fondů, ale neúspěšně. Zajímavou by mohla být otázka dobrovolnictví.
Ing. Bc. Ivan Noveský: Otázka k programu „Zdraví“, preference zdravého životního stylu.
Odpověď zástupců MF: Jedna část programu „Zdraví“ se bude zaměřovat na pacientské organizace, posílení jejich činnosti, kampaně. Zdravý životní styl je uveden jako jedna z možných oblastí podpory, nicméně Ministerstvo zdravotnictví tuto oblast do Norských fondů nezařadilo. Šla by zařadit do programu „Vzdělávání“. V současnosti je zájem tuto oblast řešit v rámci programu „Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ – zdravý životní styl Romů a osvětové kampaně.
MF je otevřené k diskusi, co je potřeba řešit, kam peníze z Norských fondů směřovat

Příloha: Finanční mechanismy EHP a Norska – přehled finančních příspěvků na jednotlivé programy

Sdílejte: