První Koncept Strategie ANNOČR pro roky 2013 až 2015 byl zpracován v dubnu 2013 a následně schválen Výkonným výborem ANNO.

Koncem roku 2013 vyslovil na jednání V EU RVNNO zástupce Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci politování, že se dosud nepřipravuje koncepce vlády pro neziskový sektor, protože k budoucímu úspěšnému čerpání ze strukturálních fondů jsou platné oborové strategie nezbytnou podmínkou. Asociace NNO proto nabídla, že v návaznosti na schválený Koncept Strategie ANNO v ČR 2013 – 2015 tento dokument v krátké době potřebným způsobem rozšíří obsahově i časově, tedy tak, aby v něm byla zahrnuta i obecná problematika neziskového sektoru a časový horizont by se posunul na r. 2014 – 2018. Tato iniciativa byla zástupci RV NNO i MMR uvítána. Dokument byl proto urychleně vypracován a předložen členům V EU k připomínkám a poté na 1. zasedání V EU RV NNO v r. 2014 schválen.

Koncept strategie ANNO ČR 2013-2015