Co jsou to Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)?

V období 2014–2020 je politika soudržnosti financovaná z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Fondy ESIF se skládají z pěti různých fondů, které všechny patří do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, neboli tzv. „nařízení o společných ustanoveních“.

Strukturální fondy sestávají ze dvou složek: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), který poskytuje již od roku 1975 finanční podporu pro rozvoj a strukturální změny regionálních ekonomik, hospodářskou změnu, zvýšení konkurenceschopnosti, stejně jako pro územní spolupráci v celé EU, a Evropský sociální fond (ESF), který byl vytvořen v roce 1958 a snaží se příspěvky podporovat adaptabilitu pracovníků a podniků, přístup k zaměstnanosti a účasti na trhu práce, sociální začleňování osob se znevýhodněním, boj proti všem formám diskriminace a tvorbu partnerství za účelem řízení reforem v oblasti zaměstnanosti.

Další tři fondy, které jsou součástí ESIF, jsou Fond soudržnosti, který podporuje výhradně méně rozvinuté členské státy, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský. (zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/what/glossary/e/esif)

text v PDF: Problémy s ISKP – Čepelka pro RV NNO

Informační systém IS KP (součást MS2014+), v němž se podávají žádosti, je velmi komplikovaný a chybový a žadatel musí k dosažení výsledku udělat mnohonásobně více úkonů a stráví více času než v minulosti.

text v PDF: Čepelka o ISKP pro ŘO IROP
text v PDF: Slabá místa v OP a jejich implementaci z hlediska potřeb žadatelů

(Autor textů: Ondřej Čepelka)