Hlavní náplní práce je realizace projektů, které jsou v souladu s vizí Asociace NNO. S tím souvisí mnohem aktivnější přístup k získávání finančních zdrojů a postupné rozšiřování výkonného aparátu. Pracuje na zefektivnění vnitřní komunikace, stejně jako komunikace a spolupráce s partnery, relevantními institucemi i s veřejností. Hodláme se prosadit v reprezentativních strukturách v ČR i v zahraničí, kde je nutné zájmy neziskového sektoru kvalifikovaně prezentovat a účinně hájit.

Přehled činností Asociace

Projekt OPZ 03_15_041 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

Asociace NNO je v současnosti řešitelem projektu OPZ 03_15_041 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Název projektu: Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem. Doba trvání porjektu 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017

 

Sledování a připomínkování legislativy pro NNO

Probíhá zejména na půdě Externí platformy NNO vedené místopředsedkyní Senátu M. Horskou, která se schází v cca dvouměsíčních intervalech. Za Asociaci NNO v ČR se zúčastňuje předsedkyně M. Berdychová, členy jsou rovněž zástupci našich členských organizací: M. Šedivý (), O. Marek Centrum pro komunitní práci Střední Čechy) a R. Haken (Centrum pro komunitní práci Východní Morava). Externí platforma má dalších 5 členů z řad významných sítí neziskových organizací, kteří přijímají konsensuální stanoviska k připravovaným změnám legislativy a k ekonomickým a finančním aspektům činnosti NNO. Tyto návrhy a připomínky pak M. Horská přenáší na půdu Senátu ČR. Naši členové  se aktivně zúčastňují Veřejných slyšení v Senátu k problematice NNO.

 

Semináře a další odborné akce

V r. 2014 byl zahájen cyklus vzdělávacích seminářů pro vedoucí pracovníky NNO v regionech. Proběhlo 6 seminářů v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Zlíně v Karlových Varech. V cyklu pokračujeme i v r. 2015, letos budou semináře v 8 krajích.

Obnovili jsme spolupráci se sekretariátem Rady vlády pro NNO, dochází k vzájemné výměně důležitých informací a k opakovaným konzultacím. Jsme zváni do Výboru EU při Podíleli jsme se na přípravě koncepce vládní politiky vůči NNO, která by měla byla schválena Vládou ČR 30. 7.  2015.

Předsedkyně Asociace M. Berdychová byla vybrána do hodnocení stavu neziskového sektoru v ČR pořádaném Velvyslanectvím USA v Praze. Byla rovněž nominována do Evropského hospodářského a sociálního výboru EK jako jediná nečlenka RV NNO. Zejména s ohledem na tuto skutečnost však nebyla na zasedání RV NNO do EHSV EK zvolena.

Pořádáme celostátní všeoborové konference od r. 2006 ve dvouletých cyklech. V závěru roku 2014 proběhla dvoudenní 9. Všeoborová konference pro cca 100 zástupců neziskového sektoru z celé ČR. Konala se pod záštitou předsedy Senátu p. Milana Štěcha, místopředsedkyně Senátu pí. Miluše Horské a radního pro sociální záležitosti hl. m. Prahy M. Dlouhého.

Letos připravujeme odbornou akci k sociálnímu bydlení formou kulatého stolu za účasti vedení hl. m. Prahy a jejích městských částí, Platformy pro sociální bydlení a významných poskytovatelů těchto sociálních služeb. Věnujeme se průběžně problematice sociálního podnikání a jsme členy Klubu sociálních podnikatelů.