Aktuální otázky

Z důvodu přechodu na nový web, je tato stránka ještě v aktualizaci. Přijměte prosím naši omluvu.

Jaká jsou pravidla pro využívání Pracovní rehabilitace? Na koho se můžeme na ÚP obrátit?

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce.

Pracovní rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením. Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být doklad osvědčující, že žadatel je osobou se zdravotním postižením.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace, jeho vhodnou formu stanoví odborná pracovní skupina, vytvořená za tímto účelem na ÚP. Provádění pracovní rehabilitace stanoví vyhl.č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Jaké jsou podmínky pro zajištění supervize v organizaci?

Supervize je povinná, aktuální podmínky nejsou přesně dané. Podmínky upraví novela zákona O sociálních službách.

Jak postupovat, pokud ve službě překročím výši vyrovnávací platby (např. kvůli dotaci z ESF)?

Situaci lze řešit navýšením vyrovnávací platby.

Může Krajský úřad odmítnou registraci služby z důvodu, že není součástí SRPSS?

Nemůže, může ji ale odmítnout zařadit do sítě.

Sdílejte: